Sinh viên sẽ được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tếtại các doanh nghiệp liên kết với trường.