Sinh viên được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, tuân thủ các quy tắc ứng xử, quy định của pháp luật.