Đảm bảo việc làm cho sinh viên và học viên sau khi ra trường.